عناوین محورهای  پژوهشی مرکز مطالعات

 • اجراي دقيق آيين نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش. 
 • نيازسنجي و تهيه طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي مورد نياز شهرداري. 
 • ايجاد و تقويت بانك اطلاعاتي طرح هاي پژوهشي. 
 • ايجاد بستر تعامل و همكاري با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در رابطه با نيازهاي پژوهشي شهرداري. 
 • ايجاد زمينه هاي لازم براي انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز شهرداري و سازمان هاي وابسته و انجام پژوهش هاي موردي. 
 • بررسي و اظهار نظر درباره طرح هاي پژوهشي مورد نياز و آماده سازي آن جهت طرح در جلسات كميته هاي تخصصي. 
 • پيگيري مراحل تاييد و تصويب طرح هاي پژوهشي پيشنهادي واحدهاي تابعه شهرداري و ابلاغ به مشاور. 
 • هماهنگي و برگزاري جلسات كارشناسي و جلسات شوراي پژوهشي در ارتباط با طرح هاي پژوهشي. 
 • همكاري در تنظيم قرارداد و نظارت بر طرح هاي پژوهشي. 
 • نظارت و پيگري فرآيند امور پژوهشي تا حصول نتيجه نهايي. 
 • تهيه گزارش هاي لازم از طرح هاي پژوهشي و ارايه به مسئولين ذيربط و نيز اطلاع رساني عمومي. 
 • نظارت بر اجرايي شدن طرح هاي پژوهشي واحد هاي مربوطه پس از ابلاغ و تهيه گزارش هاي لازم در مورد پيشرفت يا عدم پيشرفت طرح هاي مزبور.
 • پيگيري كليه مصوبات شوراي پژوهش و ارايه گزارش نتايج حاصله به شورا. 
 • انجام پژوهش هاي كاربردي در راستاي توسعه فناوري هاي نوين. 
 • ارتقاي فرهنگ نوآوري و توسعه ي رقابتپذيري در داخل و بيرون از شهرداري.
 • ايجاد زمينهي كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت.
 • ارتباط با شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك ها، پارك ها و مراكز رشد در راستاي حل مسائل پيش روي مديريت شهري از طريق فناورهاي نوين.
 • ايجاد و تقويت بانك اطلاعات افراد خلاق و ايده هاي خلاق و سرمايه گذاران داوطلب به حمايت از ايده هاي خلاق. 
 • ترغيب و حمايت از بخش خصوصي در توسعه علم، پژوهش و فناوريهاي نوين با هدف دستيابي به فناوري توليد محصولات و فرايندهاي نوين جهت بهره برداري در شهرداری.
 • نظارت بر طراحي و اجراي جشنواره ها و سمينارهاي ترويجي و تبليغي با موضوعات مديريت شهري. 
 • نظارت بر معرفي تخصصي و كارشناسي توانمندي ها و پتانسيل هاي بالقوه شهر بندرعباس در سطح داخلي و بين المللي. 
 • حمايت از برگزاري سمينارها و كارگاه هاي فناورانه. 
 • آينده پژوهي، توليد و نشر دانش در راستاي اهداف تعريف شده. 
 • ايجاد بستر ارتباطي مستمر بين مراكز علمي و دانشگاهي. 
 • اظهار نظر كارشناسي درباره طر حها و برنامه هاي مرتبط با فناوري هاي نوين.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.