نام و نام خانوادگی : فوزیه سالاری جائینی

مدرک تحصیلی

  • لیسانس بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • دکترای مدیریت – آموزشی و بهداشت

تجارب کاری در شهردای بندرعباس

  • مسئول امور بهداشت حرفه ای 1387-1386
  • رئیس اداره آموزش  1389-1387
  • مدیر آموزش تشکیلات و بهبود روشها 1396-1389
  • مدیرنوسازی و تحول اداری1401-1396
  • مدیر مرکز مطالعات و پژوهش از  1400 تا کنون
  • عضو کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل از 1399 تا کنون