کمیته های پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش شهر بندرعباس

 • اعضای کمیته پژوهشی خدمات شهری و محیط زیست

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات اجتماعی، فرهنگی و گردشگری

·        معاون خدمات شهری

·        شهرداران مناطق

·        نماینده شورای شهر

·        مشاور فرهنگی واجتماعی شهردار

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

                

 •      اعضای کمیته پژوهشی امور فرهنگی ،اجتماعی

 ·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات اجتماعی، فرهنگی و گردشگری

·        معاون خدمات شهری

·        مشاور فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری

·        نماینده شورای شهر

·        مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 •  اعضای کمیته پژوهشی  فضای سبز

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات اجتماعی، فرهنگی و خدمات شهری

·        معاون خدمات شهری

·        مشاور شهردار

·        نماینده شورای شهر

·        مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری

·        مدیر عامل سازمان بازیافت

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 •     اعضای کمیته پژوهشی  حمل و نقل

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات حمل و نقل،عمرانی،زیرساخت وطرح جامع

·        معاون حمل و نقل وترافیک

·        معاون فنی و عمرانی

·        نماینده شورای شهر

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 •      اعضای کمیته پژوهشی امور راهبردی،مدیریت،برنامه ریزی ،علم و فناوری

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات مدیریت ، برنامه ریزی ،علم و فناوری

·        معاون برنامه ریزی و توسعه.

·        معاون مالی و اداری

·        نماینده شورای شهر

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 •      اعضای کمیته پژوهشی معماری و شهرسازی

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات حمل و نقل،عمرانی،زیرساخت وطرح جامع

·        معاون معماری و شهرسازی

·        مدیر شهرسازی اداره راه و شهرسازی

·        نماینده شورای شهر

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 • اعضای کمیته پژوهشی عمران و دفع آبهای سطحی

·        مدیر مرکز

·        معاون فنی و شهرسازی

·        مدیر کل دفتر فنی و استانداری

·        مدیر عامل سازمان عمران

·        نماینده شورای شهر

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 

 

کمیته های پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش شهر بندرعباس

 • اعضای کمیته پژوهشی خدمات شهری و محیط زیست

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات اجتماعی، فرهنگی و گردشگری

·        معاون خدمات شهری

·        شهرداران مناطق

·        نماینده شورای شهر

·        مشاور فرهنگی واجتماعی شهردار

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

                

 •      اعضای کمیته پژوهشی امور فرهنگی ،اجتماعی

 ·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات اجتماعی، فرهنگی و گردشگری

·        معاون خدمات شهری

·        مشاور فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری

·        نماینده شورای شهر

·        مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 •  اعضای کمیته پژوهشی  فضای سبز

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات اجتماعی، فرهنگی و خدمات شهری

·        معاون خدمات شهری

·        مشاور شهردار

·        نماینده شورای شهر

·        مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری

·        مدیر عامل سازمان بازیافت

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 •     اعضای کمیته پژوهشی  حمل و نقل

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات حمل و نقل،عمرانی،زیرساخت وطرح جامع

·        معاون حمل و نقل وترافیک

·        معاون فنی و عمرانی

·        نماینده شورای شهر

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 •      اعضای کمیته پژوهشی امور راهبردی،مدیریت،برنامه ریزی ،علم و فناوری

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات مدیریت ، برنامه ریزی ،علم و فناوری

·        معاون برنامه ریزی و توسعه.

·        معاون مالی و اداری

·        نماینده شورای شهر

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 •      اعضای کمیته پژوهشی معماری و شهرسازی

·        رییس مرکز

·        مدیر مطالعات حمل و نقل،عمرانی،زیرساخت وطرح جامع

·        معاون معماری و شهرسازی

·        مدیر شهرسازی اداره راه و شهرسازی

·        نماینده شورای شهر

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار

 • اعضای کمیته پژوهشی عمران و دفع آبهای سطحی

·        مدیر مرکز

·        معاون فنی و شهرسازی

·        مدیر کل دفتر فنی و استانداری

·        مدیر عامل سازمان عمران

·        نماینده شورای شهر

·        سه تا پنج نفر ازصاحب نظردانشگاهی و آزاد باپیشنهاد رییس مرکز و تایید شهردار