مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری بندرعباس

با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و استراتژیک شهر بندرعباس و شکل گیری صنایع غرب شهر موجب بروز مهاجرت های گسترده طی دهه های اخیر شده است . وجود طرح های متعدد جهت موضوع خاص و دوباره کاری ها و ضعف در تصمیم گیری نیاز به ایجاد مرکزی منسجم ، هدفمند ، جامع و نظام یافته مدیریتی معطوف به راهبردها ، سیاست ها ، برنامه ریزی ، هدایت ، حمایت و پشتیبانی ، ارزیابی و نظارت و اجرای مطالعات و پژوهش ها جهت بهبود و اثر بخشی و کارایی تصمیمات حوزه ماموریتی سیاست گذاری برنامه ریزی و اجرایی در امور عمران و مدیریت شهری برای شهر بندرعباس احساس گردید .

از این رو شهرداری به منظور ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در زمینه استراتژی ها و سیاست های مرتبط با حوزه ماموریتی خود و انجام مطالعات و پژوهش های هدفمند و کاربردی ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش ها را در دستور کار خود قرار داد ، و این مرکز کار خود را در تاریخ 93/5/14 به طور رسمی  شروع کرد .

مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری بندرعباس

با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و استراتژیک شهر بندرعباس و شکل گیری صنایع غرب شهر موجب بروز مهاجرت های گسترده طی دهه های اخیر شده است . وجود طرح های متعدد جهت موضوع خاص و دوباره کاری ها و ضعف در تصمیم گیری نیاز به ایجاد مرکزی منسجم ، هدفمند ، جامع و نظام یافته مدیریتی معطوف به راهبردها ، سیاست ها ، برنامه ریزی ، هدایت ، حمایت و پشتیبانی ، ارزیابی و نظارت و اجرای مطالعات و پژوهش ها جهت بهبود و اثر بخشی و کارایی تصمیمات حوزه ماموریتی سیاست گذاری برنامه ریزی و اجرایی در امور عمران و مدیریت شهری برای شهر بندرعباس احساس گردید .

از این رو شهرداری به منظور ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در زمینه استراتژی ها و سیاست های مرتبط با حوزه ماموریتی خود و انجام مطالعات و پژوهش های هدفمند و کاربردی ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش ها را در دستور کار خود قرار داد ، و این مرکز کار خود را در تاریخ 93/5/14 به طور رسمی  شروع کرد .